top of page

Festivāla “FĀZE” iekšējie kārtības noteikumi

1. Vispārējie festivāla noteikumi

1.1. Festivāla teritorijā ir tiesības atrasties tikai personām, kuru rīcībā ir derīga festivāla biļete, kas apmainīta pret festivāla ieejas aproci. Derīgu biļešu īpašniekiem ir tiesības atrasties festivāla teritorijā un  tās darbības laikā tad, ja tie ievēro festivāla noteikumus.


1.2. Ar festivāla biļešu iegādi apmeklētājs piekrīt, ka festivāla norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un ka šie materiāli var tikt izmantoti komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības izmaksas vai autortiesību piemērošanas.

1.3. Ieejot festivāla teritorijā, apmeklētājs piekrīt, ka gadījumā, ja tiek nofotografēts vai nofilmēts, atļauj šī attēla/video publiskošanu presē, internetā vai citos medijos, tajā skaitā iespējamo attēla/video izmantošanu festivāla reklāmas materiālos.

1.4. Festivāla teritorijā apmeklētāji var tikt pakļauti video novērošanai, personisko mantu un personu apliecinošu dokumentu pārbaudei.

1.5. Festivāla teritorijā apmeklētājam jāievēro visi festivāla organizētāju un apsardzes darbinieku norādījumi.

1.6. Apsardzes darbiniekiem ir tiesības festivāla teritorijā neielaist apmeklētājus smagā alkohola reibumā, ja apsardzes darbinieki uzskata, ka tie varētu traucēt festivāla norisi vai apdraudēt savu un citu apmeklētāju drošību.

1.7. Brīdinām, ka teritorijā ir vietas, kuras nav piemērotas bērniem – piemēram, vietas, kur pulcējas liels skaits apmeklētāju, vietas tieši pie skatuvēm vai skaņu sistēmām u.tml. Ja ierodieties kopa ar bērniem, neatstājiet tos bez uzraudzības un rūpējieties par viņu drošību.

1.8. Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ir kaitīga veselībai – izvērtējiet, cik tuvu un cik ilgi atrodieties pie skaņu sistēmām.

1.9. Lai apmeklētu festivālu, apmeklētājam ir jāievēro tā brīža spēkā esošie valsts epidemioloģiskie covid-19 noteikumi.

 

1.10. Festivāla apmeklēšanai nav vecuma ierobežojumu, tomēr ir jāievēro sekojoši noteikumi:

1.10.1. bērniem līdz 13 gadu vecumam festivāla teritorijā visu laiku jāatrodas vecāku vai pilvarotu personu pavadībā;

1.10.2. bērni vecumā līdz 16 gadiem (16 gadīgie ieskaitot) pēc plkst. 22.00 līdz 6.00 festivāla teritorijā drīkst atrasties tikai vecāku vai pilnvarotu personu pavadībā vai norobežotajā telšu pilsētiņas teritorijā;

1.10.3. bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez ieejas maksas, bet tikai kopā ar vecāku vai pilnvarotu personu, kurai ir derīga festivāla biļete.

 

2. Festivāla biļetes un aproces

 

2.1. Festivāla biļetes pieejamas SIA “AULA EVENTS” tirdzniecības vietās un mājas lapā www.aula.lv.

2.2. Festivāla biļetes ir aizliegts iegādāties no trešajām personām.

2.3. Pie ieejas festivālā Jūsu biļete tiks skenēta, tādēļ, lūdzu, glabājiet savu biļeti rūpīgi un neradiet iespēju kādam nokopēt to vai uz tās esošo svītrkodu – ieiet festivāla teritorijā varēs tikai pirmais apmeklētājs, kurš uzrādīs biļeti ar šādu kodu.

2.4. Festivāla biļete ir derīga festivāla norises laikā.

2.5. Lai iekļūtu un uzturētos festivāla teritorijā, apmeklētājiem jābūt derīgai festivāla ieejas aprocei. Festivāla ieejas aproci var saņemt pie ieejas teritorijā, uzrādot derīgu ieejas biļeti. Katra biļete ir personalizēta ar vārdu un uzvārdu. Biļetes īpašnieka maiņas gadījumā sazināties ar festivāla organizētājiem. Biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir stingri aizliegta. Risku par biļetes orģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pats pircējs. Organizators (Biedrība ‘’FĀZE events’’) neuzņemas atbildību par biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.

2.6. Biļetes izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, akcijās, loterijās un konkursos, bez rakstiska saskaņojuma ar organizatoru ir aizliegta.

2.7. Atrašanās festivāla norises vietā ir apliecinājums, ka piekrītat festivāla noteikumiem, kuri ir izvietoti norises vietā. Ar tiem iespējams iepazīties arī www.faze.lv/noteikumi.

2.8. Blakus festivāla ieejai atradīsies biļešu kontroles vietas, kur, uzrādot derīgu biļeti, apmeklētājam uz rokas tiks uzlikta festivāla ieejas aproce. Uzrādot biļeti ar autostāvietu, apmeklētājam tiks atļauta parkošanās festivāla teritorijas norādītajā autostāvietā, kas nodrošina automašīnas atrašanos apsargātā teritorijā festivāla norises laikā.

2.9. Ieejas biļeti pret festivāla ieejas aproci varēs apmainīt biļešu kontroles vietā pie festivāla ieejas 22. jūlijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 23.00 un 23. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 23.00.

2.10. Visiem festivāla apmeklētājiem festivāla teritorijā jābūt derīgai festivāla ieejas aprocei. Tās var tikt pārbaudītas arī festivāla teritorijā vai teritoriju atstājot. Ja aproce tiek atzīta par nederīgu vai sabojātu, vai arī ja aproces nav, apmeklētājam jāatstāj festivāla teritorija. Aproci aizliegts nodot citām personām.

2.11. Tikai festivāla ieejas aproce, kas ir aplikta ap roku, kalpo kā derīga festivāla ieejas un uzturēšanās atļauja. Viltotas vai bojātas aproces (saplēstas, sagrieztas, sašūtas, salīmētas festivāla ieejas aproces), kā arī aproces, kas ir uzliktas pārāk brīvi (kuras iespējams nebojājot novilkt no rokas), tiks uzskatītas par nederīgām.

2.12. Personas, kas nēsās, glabās vai izplatīs viltotas biļetes vai festivāla ieejas aproces, vai par kurām būs aizdomas par līdzdalību biļešu un aproču viltošanā, tiks nodotas tiesību sargājošajām iestādēm.

 

3. Festivāla teritorijas noteikumi

 

3.1. Festivāla apmeklētājiem ieeja festivāla teritorijā iespējama 22. jūlijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 23.00 un 23. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 23.00.

3.2. Festivāla apmeklētājiem atļauts ienest un izmantot neprofesionālās fotokameras (t.i., tādas, kurām nav maināmi objektīvi).

 

3.3. Festivāla teritorijā aizliegts:

 

3.3.1. lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grillus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);

3.3.2. lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās, psihotropās un toksiskās vielas;

3.3.3. lietot alkoholu, kas nav nopirkts festivāla teritorijā;

3.3.4. ievest dzīvniekus;

3.3.5. veikt jebkādu tirdzniecību, reklāmas vai promo aktivitātes, iepriekš tās rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizētājiem;

3.3.6. festivāla apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, iegādāties alkoholu un tabakas un nikotīna izstrādājumus;

3.3.7. filmēt un veikt skaņu ierakstus, to iepriekš nesaskaņojot ar festivāla organizētājiem; 

3.3.8. peldēties festivāla teritorijā diennakts tumšajā laikā vai alkohola reibumā;

3.3.9. ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt viņu drošību;

3.3.10. transporta kustība festivāla teritorijā ir atļauta vienīgi ar īpaša parauga atļauju, kuru izsniedz festivāla organizatori.

 

3.4. Festivāla teritorijā aizliegts ienest:

 

3.4.1. profesionālo fototehniku (t.i., ar maināmiem objektīviem) un videotehniku, ja tā nav akreditēta atbilstoši festivāla noteikumiem;

3.4.2. jebkāda veida lietussargus;

3.4.3. narkotiskās, psihotropās un toksiskās vielas;

3.4.4. alkoholiskus dzērienus;

3.4.5. lielgabarīta priekšmetus;

3.4.6. citus priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus u.tml.).


Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.

3.5. Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par: 

 

3.5.1. traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā;

3.5.2. personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām;

3.5.3. festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemās pakalpojuma sniedzēji;

3.5.4. festivāla organizatori neuzņemas atbildību par neizmantotajām biļetēm, ja festivāls norisēs pēc plānotā datuma un laika;

3.5.5. Valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām festivāla norises laikā un teritorijā.

 

3.6. Festivāla organizētājiem ir tiesības:

 

3.6.1. bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;

3.6.2. neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt festivāla norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.


 

3.7. Papildnoteikumi:

 

3.7.1. festivāla teritorijā esošiem cilvēkiem ir pienākums ievērot visus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar festivāla norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumos, bet ir darīti zināmi festivāla norises laikā;

3.7.2. ja netiek ievēroti festivāla noteikumi vai jebkuri citi pasākuma organizatoru norādījumi un rīkojumi, organizatoram ir tiesības apmeklētāju izraidīt no pasākuma teritorijas.


 

4. Autostāvvietas noteikumi

 

 6.1. Autostāvvieta ir izveidota pļavā, tādēļ jābrauc uzmanīgi, lai nesabojātu savu automašīnu un festivāla teritoriju.

6.2. Automašīnas atļauts novietot tikai iezīmētajā teritorijā un, lai pārvietotos uz festivāla teritoriju un uz telšu pilsētiņu, jāizmanto gājēju ceļi.

6.3. Autostāvvietā aizliegts uzsliet teltis. Telšu uzsliešanas gadījumā tiks piemērots sods EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro un nulle centi).

6.4. Oficiālajā festivāla teritorijas autostāvvietaā ir atļauts novietot automašīnu tikai tās vadītājam vai īpašniekam, kurš ir iegādājies autostāvvietas biļeti.

6.5. Novietot automašīnu festivāla teritorijas autostāvvietā bez iegādātas autostāvvietas biļetes ir aizliegts. Ja tā tiks novietota un netiks pārvietota pēc festivālu darbinieku vai organizatora lūguma, tad tās vadītājam tiks piespriests sods EUR 50,00 (piecdesmit eiro un nulle centi).

bottom of page